สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กรมชลประทาน จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ยื่นข้อเสนอ 4 ก.ค. 2567