สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การประปานครหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567 ยื่นข้อเสนอ 19 ก.ค. 2567