สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ยื่นข้อเสนอ 12 ก.ค. 2567