สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สป.ทส. จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 ระบบ ยื่นข้อเสนอ 10 ก.ค. 2567