สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-ISPS) ประจำปี 2568 ยื่นข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.-5 ก.ย. 2567