สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ทุนวิจัยกำลังเปิดรับข้อเสนอฯ มิถุนายน  2567

1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568

รายละเอียดที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11883
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 (เวลา 23.59 น.)
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/)


2. วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ด้านสังคมและความมั่นคง https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11880
2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11896
3. ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11879
4. ด้านการรองรับสังคมสูงวัย https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11878
5. ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11877
6. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11876
7.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11875
8. ด้านสัตว์เศรษฐกิจ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11874
9. ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11873

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 2 สิงหาคม 2567 (เวลา 18.00 น.)
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/)


3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (แผนงานกลุ่มสารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568

รายละเอียดที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11902

เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 (เวลา 17.00 น.)
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/)


นักวิจัย มจพ. ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ผ่าน NRIIS ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด
2. นำส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
3. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน มาที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการตรวจสอบและเสนอผู้บริหารรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1512
E-Mail : research.net@stri.kmutnb.ac.th
Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2
Facebook : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. -STRI
Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI