สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มจพ. ได้รับการจัดอันดับโลกเพิ่มขึ้น ในรายการ THE Impact Rankings 2024

Times Higher Education หรือ THE ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก THE Impact Rankings 2024 อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับรวม 6 SDGs ที่ 601-800 ของโลก จาก 77 มหาวิทยาลัยไทย และ 2,152 มหาวิทยาลัยทั่วโลก จาก 125 ประเทศ

THE Impact Rankings 2024 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) รวม 17 SDGs โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับ รวม 6 SDGs ดังนี้

  • SDG 6 Clean water and sanitation ได้อันดับที่ 301-400 ของโลก จาก 867 มหาวิทยาลัย
  • SDG 7 Affordable and clean energy ได้อันดับที่ 101-200 ของโลก จาก 987 มหาวิทยาลัย
  • SDG 9 Industry, innovation and infrastructure ได้อันดับที่ 301-400 ของโลก จาก 1,018 มหาวิทยาลัย
  • SDG 11 Sustainable cities and communities ได้อันดับที่ 601-800 ของโลก จาก 1,026 มหาวิทยาลัย
  • SDG 12 Responsible consumption and production ได้อันดับที่ 401-600 ของโลก จาก 825 มหาวิทยาลัย
  • SDG 17 Partnership for the goal ได้อันดับที่ 301-400 ของโลก จาก 2,031 มหาวิทยาลัย

โดยในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับผลการจัดอันดับจากปี 2023 ที่ผ่านมา มจพ. ยังคงรักษาอันดับในภาพรวมคงอันดับเดิมได้ ในขณะที่มีจำนวนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับการจัดอันดับเพิ่มขึ้น รวมถึงมีตัวชี้วัดที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มเติม คือ SDG 12 Responsible consumption and production ซึ่งสะท้อนความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูข้อมูลการจัดอันดับ ได้ที่ THEimpactrankings2024