กิจกรรม STRI

ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยฯ

วันที่ 23 ก.ค. 63 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรขึ้น เพื่อจัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายการบริหารของผู้บริหารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคลากร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาพข่าว

ประเมินคุณภาพภายใน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบปีการศึกษา 2562

24 ก.ค. 63 สำนักวิจัยวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์  รัตนาภรณ์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์  พรวงศ์ทอง ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ  กรรมการและเลขานุการ นางสาวศันสนีย์ เอมปรากฎ  บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.

เอกสาร  ภาพข่าว

มจพ. มอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น และเงินสนับสนุนการดำเนินงาน
อ่านข่าว
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานวันรวมน้ำใจ มจพ.

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ และจัดพิธีมอบรางวัล บุคคลเกียรติยศ มจพ. และ รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ในงานวันรวมน้ำใจ มจพ. 2563 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพบรรยากาศ1  ภาพบรรยากาศ2

สำนักวิจัยฯ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Green University"

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Green University" ในวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รร.บุราภัฎรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ภาพข่าว

กิจกรรม Green University

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิจัยฯ ได้จัดกิจกรรม Green University  by STRI 

ภาพข่าว