ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มจพ.

หลักการและเหตุผล

 

เพื่อเปิดโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำงานวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ หากนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งควบคู่กับการให้คำปรึกษาจากนักวิจัยที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จะทำให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

 

คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

1 เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ใน ระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อ ทั้งกรณีการศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

2 ไม่เคยได้รับทุนวิจัยที่ตนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน 

3 หน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

4 ในระหว่างเวลาการรับทุนตามประกาศนี้ จะต้องไม่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อดำเนินงานวิจัยนี้ แต่หากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมจะต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการส่งเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งอื่นนั้นต้องเป็นงบประมาณที่ไม่ซ้ำซ้อนกันกับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนตามประกาศนี้

 

 รูปแบบการให้ทุน

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยรับทุนวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการมาก่อน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนการวิจัยจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนที่ได้รับ และต้องดำเนินโครงการวิจัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดอาจเพิ่มทุนในส่วนของตนให้สูงกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได้ตามความเหมาะสม และอาจแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อการนี้จากแหล่งทุนภายนอกได้