ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

หลักการและเหตุผล

 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยตั้งเป้าตัวชี้วัดจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งอย่ในฐานข้อมูล Web of Science จำนวนเพิ่มขึ้น 200 บทความ ภายในปี พ.ศ. 2564 เพื่อติดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมถึงต้องการให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านต่างๆ ต่อไปได้ อาทิ ด้านพลังงาน ด้านอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ด้านดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล เป็นต้น มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

2 ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

3. ต้องปิดทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่แล้ว

 

 รูปแบบการให้ทุน

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในกลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อนแล้ว โดยต้องดำเนินการโครงการวิจัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทุนละ 100,000/200,000/300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามตาราง

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สายสังคมและมนุษยศาสตร์

ทุนวิจัย (บาท)

(1) บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 1 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 2 เรื่อง

(1) บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย

1 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง

100,000

(2) บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 2 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 4 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 1 เรื่อง และบทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 2 เรื่อง

(2) บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และบทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 2 เรื่อง

 

200,000

 

(3) บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 3 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 6 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 1 เรื่อง และบทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 4 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 2 เรื่อง และบทความวิจัยในที่ Scopus (Proceedings) จำนวน 2 เรื่อง

(3) บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และบทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 2 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 3 เรื่อง

 

300,000