ทุนงบบูรณาการ (งบประมาณแผ่นดิน)

ปีงบประมาณ 2561

ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการดำเนินงาน / ปฏิทินทุนวิจัย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลด)

การติดตามความก้าวหน้า

ปีงบประมาณ 2562

ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการดำเนินงาน / ปฏิทินทุนวิจัย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลด)

การติดตามความก้าวหน้า

ปีงบประมาณ 2563

ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการดำเนินงาน / ปฏิทินทุนวิจัย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลด)

การติดตามความก้าวหน้า

  หลักการและเหตุผล

 

 คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

 

 รูปแบบการให้ทุน

 

 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม หน้า 1      

 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม หน้า 2