ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ

ส่วนที่ 1

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ

 

  1. หลักการและเหตุผล

เพื่อเปิดโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสทำงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

  1. วัตถุประสงค์

2.1เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง

2.2  เพื่อพัฒนางานประจำของสายสนับสนุนวิชาการให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปได้

2.3  เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

  1. เป้าหมาย

3.1 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่คุณภาพสูงที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนวิชาการ
3.2 สร้างผลงานวิจัยที่สนับสนุนการแก้ประเด็นปัญหา และ/หรือพัฒนางานประจำของสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อการพัฒนาองค์กร
3.3 ผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3.4 สร้างผลงานวิจัยที่มีโอกาสได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ