มาตรฐาน ISO9001:2015

ประกาศ ISO 01-2561
เรื่อง นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015
ของ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนด เพื่อการพัฒนาระบบ ISO9001:2015 ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ จึงขอประกาศ นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

นโยบายคุณภาพ

"พัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อส่งเสริมงานวิจัย สู่ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

วัตถุประสงค์คุณภาพ

     1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

     2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อส่งเสริมงานวิจัย อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี

หนังสือประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     แบบฟอร์ม

     คู่มือและระเบียบปฏิบัติ