ประวัติความเป็นมา

งานส่งเสริมการวิจัยเป็นหน่วยงานสังกัดกองบริการการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของสถาบันเป็นที่ปรึกษา มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปี พ.ศ.2544 สภาสถาบันเห็นชอบให้ บรรจุสำนักวิจัยและพัฒนา ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของสถาบัน

คณะกรรมการ

หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่ภารกิจ

ปรัชญา    :  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปณิธาน    :  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง เพื่อให้เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์   : พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ  

พันธกิจ     : ส่งเสริม บริหาร และบริการงานวิจัย พัฒนาปัจจัยส่งเสริมงานวิจัย และต่อยอด นำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์  : ส่งเสริมการวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

การแบ่งส่วนราชการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานผู้อำนวยการ
   งานบริหารและธุรการ  งานคลังและพัสดุ  งานแผนและประกันคุณภาพ  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ฝ่ายบริหารงานวิจัย
   งานบริหารงานวิจัย  งานประสานงานวิจัย

ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
   งานระบบสารสนเพื่อบริหารงานวิจัย  งานเผยแพร่งานวิจัย

ฝ่ายวิจัยเฉพาะทางและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
   งานทุนและประเมินผลงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  ศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการ

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่งเพาะวิสาหกิจ
   งานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา  งานบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ