มจพ. มอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น และเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

มจพ. มอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น และเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น และเงินสนับสนุนการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลงานผ่านเกณฑ์การประเมิน รอบปี 2561 โดยมีศูนย์วิจัยที่ได้รับรางวัล 3 ประเภท รวม 7 รางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ในลักษณะของกลุ่มและ/หรือเครือข่ายวิจัย ลำดับสูงสุด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1) ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง เป็นหัวหน้าศูนย์

มีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล รวม  12.2 บทความ

2) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย เป็นหัวหน้าศูนย์

มีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล รวม 7.9 บทความ

3) ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและงานก่อสร้าง

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล เป็นหัวหน้าศูนย์

มีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล รวม 7.1 บทความ

ประเภทที่ 2 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อการสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ลำดับสูงสุด จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

1) ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล เป็นหัวหน้าศูนย์

มีผลงานจดลิขสิทธิ์จำนวน 2 ผลงาน และ

โครงการจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 2,673,979 บาท

ประเภทที่ 3 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อการสร้างผลงานวิจัยเชิงเทคนิคและเชิงนโยบายแบบบูรณาการที่มีผลกระทบเชิงรุกต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ลำดับสูงสุด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1) ศูนย์วิจัยการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ เป็นหัวหน้าศูนย์

มีโครงการจำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 48,390,000 บาท

2) ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ เป็นหัวหน้าศูนย์

มีโครงการจำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 44,269,700 บาท

3) ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี เป็นหัวหน้าศูนย์

มีโครงการจำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 19,800,000 บาท

พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่สร้างผลงานวิจัยเชิงเทคนิคและเชิงนโยบายแบบบูรณาการที่มีผลกระทบเชิงรุกต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดสรรงบประมาณเป็นทุนสมทบในวงเงินร้อยละ 3 ของเงินทุนวิจัย ที่ศูนย์วิจัยเฉพาะทางแสวงหาได้จากภายนอกผ่านการดำเนินงานของสำนักวิจัยฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ไม่เกินปีละ 100,000 บาทต่อกลุ่ม และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ไม่เกินปีละ 200,000 บาทต่อศูนย์ รวม 11 ศูนย์ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,529,666 บาท - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สำนักวิจัยฯ มจพ.

ดูประกาศ มจพ. เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการดำเนินงานแก่กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศ คลิก