รางวัล  นักโลหวิทยาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2561
ชื่องาน  งานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 - The 12th International Conference on Thailand Metallurgy (TMETC12) 
วัน/สถานที่  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน  -
นักวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร
หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

More

 

รางวัล  นักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ ด้านวิชาการ ประจำปี 2561
ชื่องาน  งานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 - The 12th International Conference on Thailand Metallurgy (TMETC12) 
วัน/สถานที่  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน  -
นักวิจัย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สุวรรณพินิจ
หน่วยงาน  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

More
ผลงาน เครื่องอ่านเอกสารสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ มจพ. รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

รางวัล  เหรียญทองแดง (Bronze Medal) และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Patent Office of Cooperation Council for the Arab States of Gulf (GCC Patent Office)
ชื่องาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ชื่อผลงาน  เครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ (Read machine for impaired and elderly)
นักวิจัย  นายกฤษณงค์ จิตต์รักษ์ นายธีรวัฒน์  แซ่ชื้อ และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพเก้า  ทองใบ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ. ปราจีนฯ)

More