รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562

รางวัล  รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562
ชื่องาน  พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ประจำปี 2563
วัน/สถานที่  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.

รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ตอบโจทย์ชุมชนและสังคมได้ในวงกว้าง ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย มจพ. ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น  จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 35,000.00 บาท รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  จะได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 25,000.00 บาท และ รางวัลชมเชยนักวิจัยดีเด่น จะได้รับ เกียรติบัตร โดยมีประวัติผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

 

1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อภาษาไทย : รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Associate Professor Dr.Kanokwan Sitthithakerngkiet
สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    ภาควิชาคณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาเอก

2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี

2547

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญ

- การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional Analysis)
- ปัญหาอสมการเชิงการแปรผัน  (Variational inquality problems)
- ปัญหาค่าที่ดีที่สุด  (Optimizations problems)
- ปัญหาดุลยภาพ  (Equilibrium problems)   
โทรศัพท์  :  081 707 3705
E-mail  :   kanokwan.s@sci.kmutnb.ac.th

2) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม
ชื่อภาษาไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย  เสวีนันท์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assistant Professor Kwanchai Saeweenan
สังกัด   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาโท

2539

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี

2544

Aalen University of Applied Science, Germany

ความเชี่ยวชาญ
- ออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล
โทรศัพท์  :  081 803 8767
E-mail :  kwanchai.saeweenan@gmail.com

3) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออังกฤษ : Dr.Jyotishkumar Parameswaran Pillai
สังกัด   บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
      ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาเอก

2555

Mahatma Gandhi University, Kerala, India

ปริญญาโท

2547

Mahatma Gandhi University, Kerala, India

ปริญญาตรี

2544

University of Kerala

ความเชี่ยวชาญ
-  Expert in nanomaterials
-  Polymer blends
-  Nanocomposites
-  Biomaterials
-  Food packaging materials
-  Polymer coatings
-  Shape-memory materials
-  Rubber blends and composites
-  Polymer tribology
-  Self-healing
โทรศัพท์  : 063 115 4260
E-mail  :  jyotishkumarp@gmail.com

 

4) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์
ชื่อภาษาไทย :  อาจารย์ฐิฎิมา  อัมพวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ :  Ms.Thidima  Umpawan
สังกัด   คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

      ภาควิชาสถาปัตยกรรม

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาโท

2555

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี

2547

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเชี่ยวชาญ
-  การออกแบบภายใน 
-  การออกแบบเพื่อทุกคน 
-  การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 
-  การออกแบบเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์  : 02 555 2000 ต่อ 6818
E-mail :  thidima.u@archd.kmutnb.ac.th 

  

5) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านนวัตกรรม
ชื่อภาษาไทย :  อาจารย์ ดร.นัฎฐพันธ์  นาคพงษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ :  Dr.Nuttapun Nakpong   
สังกัด   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
      ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

ปริญญาเอก

2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท

2555

Kanazawa University

ปริญญาตรี

2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ
-  Internet of Things (IoT)
-  Just-In-Time Predictive Control
-  Multimedia Game for Disabled
-  Robot Arm
โทรศัพท์  : 084 044 5565
E-mail :   nuttapun.n@fitm.kmutnb.ac.th

 

ดาวน์โหลด