รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

รางวัล  รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

ชื่องาน  วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ

วัน/สถานที่  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ชื่อผลงาน  “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย” (Water Sustainable Management for Agriculture Revolution in Thailand, Water SMART)

นักวิจัย       1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง  (หัวหน้าโครงการ) 2) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ 3) นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม  4) นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม 5) นายสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ปัทมธรรมกุล  7) ดร.วิชญ์ ศรีวงษา 8) ดร.กัลยา บุญญานุวัตร 9) นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ 10) นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ 11) นายอัศฎา กิจพยุง 12) นายสมลักษณ์ บุญณรงค์ 13) รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ 14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุณยโสภณ 15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง 16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย 17) รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล 18) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ 19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา 20) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรธณา เทพจิต

หน่วยงาน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ)

นักวิจัย มจพ. เจ้าของผลงานเรื่อง “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย” (Water Sustainable Management for Agriculture Revolution in Thailand, Water SMART) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและเงินรางวัล 100,000 บาท ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น โดยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 41 ผลงาน ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวม 12 สาขาวิชาการ