รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

รางวัล  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาการศึกษา)

ชื่องาน  วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ

วัน/สถานที่  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ชื่อผลงาน  “ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลาย” (NDT Flaws Specimens Kit)

นักวิจัย      1) นายสมศักดิ์  ปามึก (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์)  2) นายสุรชษฐ์  แก้วงาม 3) นายศุภชัย  ทรงศักดิ์นาคิน 4) นายทวีศักดิ์  เอี่ยมพงษ์ 5) นายไตรรัตน์ ด้วงฉ่ำ 6) นายอนุชิต  ยังสืบตระกูล 7) นายทรงพล แดงเสริมศิริ 8) นายเทพรัต กาญจนประยุธ 9) นายปริญญา  คุ้มมา

หน่วยงาน  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

นักวิจัย มจพ. เจ้าของผลงานเรื่อง “ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลาย” (NDT Flaws Specimens Kit) นำโดย นายสมศักดิ์  ปามึกสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาการศึกษา) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและเงินรางวัล 150,000 บาท ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น โดยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 51 ผลงาน ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวม 9 สาขาวิชาการ