รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Hits: 2725

รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร

 

ประเภททุน

Required input

Required output

Budget (Baht)

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (NEW)

-   เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

-   ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

-   ไม่เคยได้รับทุนวิจัยที่ตนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมาก่อน

-   สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/ตีพิมพ์บทความวิจัยใน Scopus

-   สายสังคมและมนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความวิจัยใน TCI กลุ่ม 1

-   หรือ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE)

-   เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

-   ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

-   ไม่ติดค้างการปิดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

-   หากเคยได้รับทุนวิจัยนี้หรือทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ต้องเป็นการรับทุนรวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง

-   สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/ตีพิมพ์บทความวิจัยใน Scopus/Science Citation Index/Science Citation Index Expanded (SCI)

-   สายสังคมและมนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความวิจัยใน TCI กลุ่ม 1

-    หรือ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (KNOW)

-   เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

-   ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

-   เคยมีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author

(1)    บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCI จำนวน 1 เรื่อง

(2)    บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCI จำนวน 2 เรื่อง

(3)    บทความวิจัยในฐานข้อมูล SCI จำนวน 3 เรื่อง

 

(1)    150,000 บาท

(2)    300,000 บาท

(3)    450,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ(SUP)

-   เป็นพนักงานหรือข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป

-   ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

-   ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

-    นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานประจำของตนเอง หรือพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ

-    นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

-    ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

-    สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ไม่เกิน 60,000 บาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยออนไลน์ (http://stri.kmutnb.ac.th/grant/) และส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*** หัวหน้าโครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้จำนวน 1 โครงการ เท่านั้น ***

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอน

ทุนรุ่นใหม่

ทุนขับเคลื่อนฯ

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ฯ

ทุนสายสนับสนุน

1.  ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

20 มี.ค. 62

20 มี.ค. 62

20 มี.ค. 62

20 มี.ค. 62

2.  ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

1 เม.ย. – 17 พ.ค. 62

1 เม.ย. – 17 พ.ค. 62

1 เม.ย. – 17 พ.ค. 62

1 เม.ย. – 17 พ.ค. 62

3.   ปิดรับข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบออนไลน์

17 พ.ค. 62

17 พ.ค. 62

17 พ.ค. 62

17 พ.ค. 62

4.   ประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ

17 พ.ค.–19 ก.ค. 62

17 พ.ค.–19 ก.ค. 62

17 พ.ค.–19 ก.ค. 62

17 พ.ค.–19 ก.ค. 62

5.   รับรองผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ

14 – 21 ส.ค. 62

14 – 21 ส.ค. 62

14 – 21 ส.ค. 62

14 – 21 ส.ค. 62

6.   ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน

10 ก.ย. 62

10 ก.ย. 62

10 ก.ย. 62

10 ก.ย. 62

7.   ทำสัญญารับทุน/เริ่มโครงการ

1 ต.ค. 62

1 ต.ค. 62

1 ต.ค. 62

1 ต.ค. 62

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน http://bit.ly/2EV4Fix