เปิดรับสมัคร ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Hits: 2967

📌 เปิดรับสมัครแล้ว📣
.
👩‍🎓ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี👨‍🎓
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
.
💢 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2563 💢
.
 ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/32eK178
.
📞 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1512-1514 (ในวันและเวลาราชการ) หรือส่ง inbox เข้ามาใน Facebook.com/KMUTNBSTRI

 

วัตถุประสงค์

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทย และสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 

จำนวน  25   ทุนต่อปี แบ่งเป็น ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 15 ทุน และระดับปริญญาเอก 10  ทุน

 

ลักษณะของโครงการ

            เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำวิจัยสูง โดยให้ทุนกับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในโปรแกรมการศึกษาที่มุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและนักวิจัย สวทช. ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะคุมวิทยานิพนธ์ มากพอ ใช้เวลาการทำวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยและมีโอกาสไปทำวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในต่างประเทศ และยังสามารถไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต่อเมื่อมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนและการประเมินการรับทุนต่อเนื่อง

  1. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ นักวิจัยในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
  2. นักศึกษาแรกเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
  3. กรณีนักศึกษาผู้สมัครมีงานประจำต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ศึกษาภายใต้โครงการตามหัวข้อที่สมัครและในกรณีได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับทุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  4. ในกรณีนักศึกษาผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศไทยจะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมวีซ่าและอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหมวดการสนับสนุนภายใต้โครงการ
  5. นักศึกษาผู้ได้รับทุนจะได้รับการประเมินความก้าวหน้าในการศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยนักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับทุนต่อเนื่องในภาคการศึกษาต่อไป โดยอาจารย์และนักวิจัยหัวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับเงินทุนคงเหลือได้ โดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
  6. นักศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาหรือต้องยุติการรับทุนไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผล ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาต้องชดใช้ทุนในส่วนที่ได้รับไปจนถึงวันที่ยุติการรับทุน

กรอบงานวิจัยที่สนับสนุน

 

กรอบอุตสาหกรรม

1. Mobility and logistic

1.1 Future Mobility: EV, Light weight skateboard platform, ABS Technology, Motor, Testing
1.2 Rail System and Logistic:
     1.2.1 Inspection: Non-destructive Testing and Inspection (NDT&I)
     1.2.2 Parts manufacturing
     1.2.3 Maintenance Technique

1.3 Aviation and Space Technology

2. Robotic and Automation

3. Creative Economy

กรอบพลังงาน
1. Energy Storage systems: Battery pack
2. Renewable Energy: Biodiesel
3. Energy Efficiency

กรอบเกษตร
Smart Agriculture


กรอบการแพทย์
Medical devices and diagnostic

 

กรอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
BCG : Bio Economy, Circular Economy and Green Economy

กรอบ Dual-Use

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use) ที่สามารถมีการนำไปใช้งานได้ทั้งในภารกิจด้านความมั่นคงและสำหรับภาคพลเรือนทั่วไปเชิงพาณิชย์

1. อุตสาหกรรมความมั่นคง
2. Radar Technology