รับสมัครทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE)

Hits: 1467

 ประกาศรับสมัครทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE)

 

  •       ระยะเวลาการรับทุน ไม่เกิน 1 ปี
  •       สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และสำนักวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS และส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดมาทางอีเมล ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

ประเภททุน

Required input

Required output

งบประมาณ (บาท)

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE)

·    เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

·    ไม่อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อ

·    ต้องปิดทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่แล้ว

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1)  บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 1 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 2 เรื่อง

 

สายสังคมและมนุษยศาสตร์

(1)   บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง

 

100,000

(2)  บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 2 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 4 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 1 เรื่อง และบทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 2 เรื่อง

สายสังคมและมนุษยศาสตร์

(2) บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และบทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 2 เรื่อง

200,000

 

 

(3)  บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 3 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 6 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 1 เรื่อง และบทความวิจัยใน Scopus (Proceedings) จำนวน 4 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI / SCIE อย่างน้อย 2 เรื่อง และบทความวิจัยในที่ Scopus (Proceedings) จำนวน 2 เรื่อง

 

สายสังคมและมนุษยศาสตร์

(3) บทความวิจัย (Article) ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และบทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 2 เรื่อง

หรือ

บทความวิจัย (Article หรือ Proceedings) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 3 เรื่อง

300,000

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th หรือ http://bit.ly/2EV4Fix

     ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/) โดยแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมกับประวัตินักวิจัยในระบบ DRMS ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องส่ง hard copy) และส่งไฟล์สแกนบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS ที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไฟล์สกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ส่งมาที่อีเมล tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th (ไม่ต้องส่ง hard copy) และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารได้ทุกฉบับ

 

*** หัวหน้าโครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้จำนวน 1 โครงการ เท่านั้น ***

 

ขั้นตอน

กำหนดการ

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)

1 พ.ค. – 29 มิ.ย. 63

ปิดรับข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS

29 มิ.ย. 63

ประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการ

16 มิ.ย. – 17 ก.ค. 63

รับรองผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ

17 – 21 ส.ค. 63

ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน

1 ก.ย. 63

ทำสัญญารับทุน/เริ่มโครงการ

1 ต.ค. 63