ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ภาคการศึกษาที่ 1/2563

Hits: 891

ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ภาคการศึกษาที่ 1/2563

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 นั้น

            คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตามกระบวนการพิจารณา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ (ประกาศมหาวิทยาลัย)

            ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน และเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการรับทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 พร้อมกับการทำสัญญารับทุน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามกำหนดการและรายละเอียดแนบท้าย โดยขอให้ผู้รับทุนจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้

1. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและทำสัญญารับทุน (ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ) ส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 หรือ โทรศัพท์ : 0-2555-2416     E-mail: boonruen@grad.kmutnb.ac.th
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ในชื่อบัญชี “(ชื่อผู้รับทุน)-ทุนมจพ.-สวทช.-63” ซึ่งเปิดบัญชีร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับทุน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับทุนลงนามในเอกสารพร้อมกันทั้งสองคนทุกกรณีจากการทำธุรกรรมบัญชีดังกล่าว จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน จำนวน 3 ฉบับ
5. หนังสือค้ำประกัน จำนวน 3 ฉบับ (ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ)
6. ข้อเสนอโครงการที่มีการปรับแผนการดำเนินงานตามคำแนะนำของกรรมการแล้ว จำนวน 3 ชุด

           โดยเอกสารลำดับที่ 2-6 ให้ผู้รับทุนนำมาด้วยในวันที่ทำสัญญารับทุน (1 กรกฎาคม 2563)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณบุญเรือน เจนธัญกรณ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อีเมล์ : boonruen@grad.kmutnb.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2555-2416, 089-836-4499