ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.

Hits: 3039

การพัฒนาประเทศในยุคขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การเงิน และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเช่นกัน ซึ่งภาคการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาคือหน่วยงานสำคัญในการผลิตบุคลากรคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ในยุคที่แรงงานคนถูกทดแทนด้วยการใช้เทคโนโลยีและ/หรือเครื่องจักรกลระบบอัจฉริยะ (Intelligence Manufacturing)

ด้วยเหตุนี้ ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างกำลังคนและงานวิจัย รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลการทำวิจัยขั้นสูงโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยขั้นสูงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index/Science Citation Index Expanded (SCI) และฐานข้อมูล Scopus ซึ่งดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จะเป็นบุคลากรคุณภาพด้านการวิจัยที่เป็นกำลังสำคัญให้แก่ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

 

คุณสมบัตินักศึกษา

1      กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาคปกติของมหาวิทยาลัย

2      มีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ก่อนวันที่ทำสัญญารับทุน

3      มีผลงานวิจัย Article/Proceeding ในฐานข้อมูล Scopus มาก่อนอย่างน้อย 1 ฉบับ

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

1      เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อ ทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

2      มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรที่ส่งนักศึกษามาขอรับทุน

3     ต้องมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Science Citation Index/Science Citation Index Expanded (SCI) โดยเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)

4      มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ISI หรือ Science Citation Index/Science Citation Index Expanded (SCI) อย่างน้อย 2 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง

5      หน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 

รูปแบบการให้ทุน

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. เป็นการให้ทุนศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยมีงบประมาณสนับสนุน ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ระยะเวลาของโครงการ ตามหลักสูตรที่ศึกษา ไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นค่าครองชีพนักศึกษาผู้รับทุน ไม่เกิน 13,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) และค่าเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ไม่เกิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)