โอนเงินทุนนักวิจัย 25 กรกฏาคม 2562

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ให้นักวิจัย วันที่ 25 ก.ค. 62
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระษา ทางดี ง.3/59 ทุนทั่วไป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ เจศรีชัย (038) ง.3/60 ทุนตีพิมพ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ เจศรีชัย (039) ง.3/60 ทุนตีพิมพ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง ง.2/62 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนสด พานิช ง.2/62 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังสี ง.2/62 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ