ประวัติ UBI

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้อยู่ภายใต้สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการเปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้บริการ สนับสนุน ประสานงานและบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สนใจนำผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของสถาบันฯ ไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  ในรูปแบบของธุรกิจ  อันจะเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานของธุรกิจให้สามารถใช้ความรู้ (Know – How) ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบ่มเพาะ start-up company โดยเน้น การนำผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปมาบ่มเพาะให้เข้มแข็งทั้งทางด้านเทคโนโลยี และด้านการทำธุรกิจ ให้สามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเพิ่มการนำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่มีในมหาวิทยาลัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น และมีรายได้มาช่วยในการพัฒนาสนับสนุนการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ  สถาบันการศึกษา  สถาบันการเงิน  ผู้ประกอบการ  นักศึกษา  และพี่เลี้ยงจากโครงการพันธมิตรอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ

4. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสำนักงานธุรกิจให้กับ start-up companies และ spin-off companies ประโยชน์ที่จะได้รับจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

5.  เพื่อเป็นแบบอย่างของการบ่มเพาะวิสาหกิจในลักษณะพันธมิตรอุตสาหกรรม (Cluster)

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยฯได้จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา, บัณฑิต, อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา  และการบ่มเพาะผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ  รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยฯ โดยเน้นการเชื่อมโยงการผลิต การค้า กับวิสาหกิจขนาดใหญ่ เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

กลยุทธ์การดำเนินงาน

-    ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะ และออกบูธแสดงผลงาน ในสถานที่ต่างๆ

-   พัฒนางานร่วมกับบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ สรุปร่างสัญญาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ และสัญญารับบริการ

-   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาด้านเขียนแผนธุรกิจและจัดประกวดแผนธุรกิจ

-   ให้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีกับบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการ และบริการทำบัญชี

-   ให้บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด จัดทำแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์

-   ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง

-   ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้น