ที่ปรึกษา

-          ให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจทุกด้าน

พื้นที่

-          สนับสนุนพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม อุปกรณ์สำนักงาน (ในราคาที่ลดหย่อนเป็นพิเศษ)

ประชาสัมพันธ์

-          สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ความรู้

-          จัดอบรม สัมมนา และให้ความรู้ การบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง