ความรู้

-          จัดอบรม สัมมนา และให้ความรู้ การบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง