การขอรับบริการเครื่องมือและอุปกรณ์

 


อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิชาการ


สนใจรับบริการเครื่องมือ-อุปกรณ์
click / scan QRcode 

 

 

Center of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing (CoI-DEM) ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต มจพ.

+66 (0) 2 555 2000 # 1548 coidem@stri.kmutnb.ac.th https://www.facebook.com/coidem/ 

Useful Links