แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่อง

 คลิก แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่อง 

  
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
--------------------------------------

 1. เครื่องกัดอัตโนมัติ CNC Milling 5 Axis

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/ชั่วโมง)

- หน่วยงานเอกชน

- หน่วยงานรัฐ

- หน่วยงานภายใน

2,000

1,500

1,000

 

2. เครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC Lathe 4 Axis

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/ชั่วโมง)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

1,000

750

500

 

 3. เครื่องขึ้นแบบเร็ว Rapid Prototyping

- วัตถุดิบประเภท PA สีขาว (PA2200, PA3200GF)

- สร้างชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ 200×250×330 มิลลิเมตร

- ความละเอียดในแต่ละชั้นที่ 0.1, 0.06 มิลลิเมตร

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/ชั่วโมง)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

1,000

750

500

 หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าวัสดุ PA (ราคา กิโลกรัมละ 5,000 บาท)

4. เครื่องถ่ายภาพสามมิติ สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/ชั่วโมง)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

1,000

750

500


5. เครื่องจักรตรวจสอบขนาดแบบแกน

(1) วัดและตรวจตรวจสอบขนาด

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/ชั่วโมง)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

1,000

750

500

 

(2) วัดพื้นผิวเพื่อตรวจสอบกับโมเดล 3 มิติ

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/ชั่วโมง)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

2,000

1,500

1,000

 

6. เครื่องเลเซอร์

(1) เครื่องตัดและเชื่อมเลเซอร์แขนกล Fiber laser

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/มิลลิเมตร)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

0.3

0.225

0.15

 

(2) เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 (เฉพาะงานพลาสติก)

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/นาที)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

40

30

20

 

(3) เครื่องแกะสลัก Fiber laser

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/นาที)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

120

90

60

 

7. กล้องจุลทรรศน์ microscope

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม

(บาท/ตัวอย่าง)

ค่าบริการ

(บาท/ชั่วโมง)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

800

600

400

1,500

1,125

750

 

8. เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของสารตัวอย่าง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) (ไม่รวมค่า Liquid nitrogen)

  • Temperature -150 to 500 °c

  • Force 0.001 tot 40N

  • Frequency 0.001 to 1000 Hz

ประเภทผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท/ชั่วโมง)

- หน่วยงานภายนอก

- หน่วยงานราชการ

- หน่วยงานภายใน

900

675

450

 

หมายเหตุ 1. ผู้ใช้บริการต้องเตรียมวัสดุสำหรับใช้บริการหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มเติมสำหรับการทำ ชิ้นงานมาเอง

2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้บริการตามประกาศฉบับนี้ ไม่รวมถึงค่าเตรียมชิ้นงาน ค่าออกแบบ หรือ เขียนแบบสำหรับการทำชิ้นงาน

 

  คลิก แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่อง 

 

Center of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing (CoI-DEM) ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต มจพ.

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
+66 (0) 2 555 2000 # 1548

coidem@stri.kmutnb.ac.th

https://www.facebook.com/coidem/

Useful Links