การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหยวกกล้วย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหยวกกล้วย

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL4 มีต้นแบบ ทดสอบความพึงพอใจเบื้องต้น
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์

TECHNOLOGY OVERVIEW

เป็นการนำหยวกกล้วยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น น้ำหยวกกล้วยพาสเจอไรส์ เยลลี่พร้อมดื่มจากน้ำหยวกกล้วยผสมน้ำสับปะรดและกากสับปะรด

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Share:

OTHER