Science and Technology Research Institute (STRI)
We are the central hub for coordinating research activities both within and outside the university. Our mission includes supporting, promoting, and disseminating university research, as well as managing intellectual property assets.
About Us

SERVICES

We provide sincere service, coordinate research both within and outside the university, disseminate research findings, offer intellectual property consultation, commercialize research outcomes, and foster new entrepreneurs

Highlight Research and Innovation

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันผสมรำข้าว

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL3 เป็นการพิสูจน์หรือตรวจสอบแนวคิดโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

TECHNOLOGY OVERVIEW

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันผสมรำข้าว

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

นักวิจัยมีเป้าหมายในการใช้งานในระดับห้องปฏิบัติงานเพื่อขายสูตรให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

หุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีการจัดการ
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL7 การสาธิตในภาคสนามที่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในสถานการณ์จริง
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน

TECHNOLOGY OVERVIEW

ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการจ่ายยาผิด และไม่ทันเวลา และทำให้เกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ได้ (Medical Error) ดังนั้นการมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถช่วยจัดยาที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสั่งยาของโรงพยาบาล จะช่วยลดความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการต่างๆ แก่ผู้ป่วย อีกทั้งยังมีแนวคิดเพิ่มเติมที่ว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยจัดยาจะลดจำนวนเภสัชกรที่ต้องไปประจำ ณ สถานพยาบาลขนาดเล็ก โดยให้เภสัชกรตรวจสอบและยืนยันการจ่ายยาจากศูนย์กลาง สั่งจ่ายยาจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยจัดยา และให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย หรือพยาบาลเป็นคนนำยาที่จ่ายแล้วให้ผู้ป่วย แต่การสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้ในประเทศที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และความต้องการในแต่ละพื้นที่นั้นจำเป็นจะต้องมีการสำรวจเก็บข้อมูลจากผู้ใช้จริง เพื่อนำผลลัพธ์จากการสำรวจมาทำการวิเคราะห์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รวมถึงต้องมีการสำรวจความต้องการของตลาด เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการทำแผนพัฒนาธุรกิจ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือจัดแผนธุรกิจสำหรับหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติที่ใช้ได้จริง สามารถนำข้อมูลด้านเทคนิคที่เป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ไปต่อยอดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยจะมีบริษัท KNB Engineer and Service มาร่วมในการวิจัย

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

การนำไปใช้กับการบริหารจัดการคลังยาภายในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเพื่อช่วยให้ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องยา มีระบบอัตโนมัติที่ช่วยนับจำนวน ตรวจสอบความถูกต้องและปิดฉลากยา

หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าร์

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีพลังงาน
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL7 ผลของการพัฒนาขั้นสุดท้ายได้ถูกสาธิตในสภาวะการทำงานแล้ว
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

TECHNOLOGY OVERVIEW

          หุ่นยนต์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์ที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง ซึ่งอาจจะเป็นโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่ หรือติดตั้งอยู่บนหลังคาขนาดใหญ่ หรือ เป็นแผงลอยน้ำเพื่อใช้ทดแทนการทำงานที่ใช้คนทำความสะอาด หุ่นยนต์สามารถออกแบบให้เป็นติดตั้งอยู่กับแผงที่มีขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร (แบบอัตโนมัติ) หรือ เป็นแบบเคลื่อนที่อิสระที่ต้องมีคนคอยควบคุม

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

การนำไปใช้ทดแทนคนในการทำความสะอาดแผลโซล่าร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปพลังงาน

โครงการวิจัยพัฒนายานใต้น้ำไร้คนขับเพื่อตรวจสอบแผงผลิตไฟฟ้าลอยน้ำ

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีพลังงาน
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL7 การสาธิตในภาคสนามที่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในสถานการณ์จริง
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามิล เกศวรกุล

TECHNOLOGY OVERVIEW

ออกแบบและสร้างยานใต้น้ำ (UUV) ที่สามารถตรวจสอบสภาพแผงผลิตไฟฟ้าได้

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

นักวิจัยมีเป้าหมายนำระบบเพื่อให้บริการในลักษณะห้องทดสอบ โดยเน้นการออกแบบเพื่อการใช้งานในแต่ละครั้งให้ตรงตามโจทย์ (Made-to-order)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหยวกกล้วย

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL4 มีต้นแบบ ทดสอบความพึงพอใจเบื้องต้น
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์

TECHNOLOGY OVERVIEW

เป็นการนำหยวกกล้วยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น น้ำหยวกกล้วยพาสเจอไรส์ เยลลี่พร้อมดื่มจากน้ำหยวกกล้วยผสมน้ำสับปะรดและกากสับปะรด

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เส้นพาสต้าอบแห้งเสริมคุณค่าจากแป้งมันเทศสีม่วง

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL4 องค์ประกอบที่สำคัญได้ถูกสาธิตในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว
RESEARCHER TEAM: รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

TECHNOLOGY OVERVIEW

ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารฟังก์ชั่นจากการลดใช้แป้งสาลีในการผลิตเส้นพาสต้าโดยการทดแทนด้วยแป้งมันม่วง โดยจะคงลักษณะที่ดีของเส้นพาสต้าแต่มีส่วนของฟังก์ชั่นการต่อต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำลง และสีของเส้นพาต้าเป็นสีม่วงอ่อน

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

ผลิตภัณฑ์เป็นเส้นพาต้าม่วงอ่อนที่มีฟังก์ชั่นของการต่อต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้นและมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำลง

ระบบฟอกอากาศพร้อมเติมออกซิเจน สำหรับการปรับคุณภาพอากาศใน อาคาร

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีชีวภาพ
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL8 ผลการทดสอบใช้งานในสภาวะทำงานจริงอย่างต่อเนื่องมีผลการรับรองมาตรฐาน มีคู่มือการผลิตและใช้งาน
RESEARCHER TEAM: ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล

TECHNOLOGY OVERVIEW

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม มีเป้าหมายคือ 1. ระบบผลิตออกซิเจนสำหรับอุตสาหกรรมและ 2. ระบบผลิตออกซิเจนสำหรับทางการแพทย์ โดยกลุ่มเป้าหมายของระบบออกซิเจนสำหรับอุตสาหกรรมได้แก่ การบำบัดน้ำเสีย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเติมในน้ำดื่ม การผลิตจิวเวอรี่ และอื่นๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพัฒนาให้ระบบมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะด้านเสถียรภาพของระบบ อายุการใช้งาน ความสะดวกในการซ่อมบำรุงและความสะดวกต่อการใช้งาน ในส่วนของระบบผลิตออกซิเจนสำหรับทางการแพทย์นั้น จำเป็นต้องพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ISO 13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของระบบผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ มุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาลส่วนภูมิภาคขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีปริมาณไม่ต่ำกว่า 720 แห่งทั้งประเทศ กิจกรรมหลักในโครงการ ประกอบด้วย (1) พัฒนาระบบต้นแบบผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ด้วยเทคโนโลยี Pressure swing adsorption Automation and control engineering และ IoT (2) เก็บข้อมูลวิจัยและประเมินผลตอบรับต่อตัวผลิตภัณฑ์ระบบผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ จากผู้ใช้งานของโรงพยาบาลที่ใช้เป็นกรณีศึกษา (3) พัฒนาทักษะผู้ประกอบการใหม่ และนำองค์ความรู้มาดำเนินการธุรกิจ และสร้างระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ (4) สำรวจและวิเคราะห์ตลาดสำหรับระบบผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ พัฒนาแผนการตลาด และดำเนินการทำตลาด

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

นักวิจัยมีเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อใช้ในทางการแพทย์ มีประสบการณ์ความพร้อมเชิงพาณิชย์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหยวกกล้วย

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากใบหูเสือ

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL5 องค์ประกอบที่สำคัญได้ถูกสาธิตในสภาวะที่ใกล้เคียงกับการใช้งานแล้ว
RESEARCHER TEAM: อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

TECHNOLOGY OVERVIEW

การผลิตผงโรยข้าวโดยนำสมุนไพรในท้องถิ่น คือ ใบหูเสือ ที่มีกลิ่นเหมือนใบออริกาโน ซึ่งมีสรรพคุณในการเพิ่มความอยากทานอาหารโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ นักวิจัยได้เพิ่มสารอาหารอื่นในผงโรยข้าวด้วย เช่น ปลาโอแห้ง งา เป็นต้น กระบวนการแปรรูปใบหูเสือใช้วิธีการอบแห้งสุญญากาศ (Vacuum Drying) เพื่อรักษาคุณค่าของสมุนไพรไว้

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

ผลิตภัณฑ์ใช้ในการรับประทานร่วมกับข้าวในลักษณะเดียวกันกับผงโรยข้าวของญี่ปุ่น

ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV)

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL9 เทคโนโลยีที่พร้อมส่งมอบไปสู่การใช้งานจริง จนสามารถทดสอบการใช้งานและ การติดตามผลการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
RESEARCHER TEAM: ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ

TECHNOLOGY OVERVIEW

ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำแบบมีสายเพื่อใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม  โดยโครงการความร่วมมือกับ ปตท. สผ. และ เครือข่ายวิจัยพัฒนา ประดอบด้วย ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

เป้าหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะของยานด้วยการพัฒนาระบบโซนาร์หรือเครื่องส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง เพื่อสำรวจสิ่งกีดขวางใต้น้ำ  มีระบบควบคุมเสถียรภาพเพื่อให้ยานยนต์ทำงานอย่างสมดุล มีระบบกล้องบันทึกภาพนิ่ง และกล้องบันทึกวีดีโอความละเอียดสูงและระบบสื่อสารกลับมายังคอมพิวเตอร์ควบคุมบนเรือ  จากการทดสอบการทำงานในทะเลจริงสามารถทำงานได้ที่ระดับความลึก  60 เมตร สามารถทำงานได้นาน  5 ชั่วโมงโดยการเก็บภาพแบบต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/CASMETH/

โครงการวิจัยพัฒนายานใต้น้ำไร้คนขับเพื่อตรวจสอบแผงผลิตไฟฟ้าลอยน้ำ

เครื่องทอดไข่ดาว

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีการจัดการ
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL7 ผลของการพัฒนาขั้นสุดท้ายได้ถูกสาธิตในสภาวะการทำงานแล้ว
RESEARCHER TEAM: รองศาสตราจารย์ ศุภโชค แสงสว่าง

TECHNOLOGY OVERVIEW

เครื่องทอดไข่ดาวอัตโนมัติสามารถทอดไข่ได้อย่างต่อเนื่อง

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

เครื่องทอดไช่ดาวนี้สามารถนำใช้ในโรงแรมหรือร้านอาหาร

NEWS

Researchers
0
Papers
0
Proposals
0
Intellectual Property
0

“Supporting and promoting
research and innovation
globally through interdisciplinary
approaches at KMUTNB"

Assoc.Prof.Dr.Kampanart Theinnoi

Director of STRI