โครงการวิจัยพัฒนายานใต้น้ำไร้คนขับเพื่อตรวจสอบแผงผลิตไฟฟ้าลอยน้ำ

โครงการวิจัยพัฒนายานใต้น้ำไร้คนขับเพื่อตรวจสอบแผงผลิตไฟฟ้าลอยน้ำ

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีพลังงาน
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL7 การสาธิตในภาคสนามที่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในสถานการณ์จริง
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามิล เกศวรกุล

TECHNOLOGY OVERVIEW

ออกแบบและสร้างยานใต้น้ำ (UUV) ที่สามารถตรวจสอบสภาพแผงผลิตไฟฟ้าได้

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

นักวิจัยมีเป้าหมายนำระบบเพื่อให้บริการในลักษณะห้องทดสอบ โดยเน้นการออกแบบเพื่อการใช้งานในแต่ละครั้งให้ตรงตามโจทย์ (Made-to-order)

Share:

OTHER