ทุนวิจัย

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับนักวิจัย บริการให้คำปรึกษาการดำเนินงานวิจัย ออกเอกสารราชการตามคำร้อง ประสานงานกับแหล่งทุน และส่วนราชการเพื่อให้งานวิจัยดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ โดยทุนวิจัยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ ทุนวิจัยภายใน และทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัย

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับนักวิจัย บริการให้คำปรึกษาการดำเนินงานวิจัย ออกเอกสารราชการตามคำร้อง ประสานงานกับแหล่งทุน และส่วนราชการเพื่อให้งานวิจัยดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ โดยทุนวิจัยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ ทุนวิจัยภายใน และทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายใน

ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย มจพ. เพื่อเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพที่มี
คุณภาพ สามารถแบ่งตามประเภทแหล่งทุนได้ ดังนี้

ทุนวิจัยภายใน

ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย มจพ. เพื่อเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพที่มี คุณภาพ สามารถแบ่งตามประเภทแหล่งทุนได้ ดังนี้

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อน เพื่อดำเนินงานวิจัยในระดับพื้นฐาน ทั้งในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายสังคมและมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS หรือ วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เดิมชื่อ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE) หรือ ทุนนักวิจัยทั่วไป

สนับสนุนงบประมาณ 3 รูปแบบ

 • ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อน เพื่อดำเนินงานวิจัยในระดับพื้นฐาน ทั้งในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายสังคมและมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS หรือ วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เดิมชื่อ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE) หรือ ทุนนักวิจัยทั่วไป

สนับสนุนงบประมาณ 3 รูปแบบ

 • ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อน เพื่อดำเนินงานวิจัยในระดับพื้นฐาน ทั้งในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายสังคมและมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS หรือ วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เดิมชื่อ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE) หรือ ทุนนักวิจัยทั่วไป

สนับสนุนงบประมาณ 3 รูปแบบ

 • ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อน เพื่อดำเนินงานวิจัยในระดับพื้นฐาน ทั้งในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายสังคมและมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS หรือ วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เดิมชื่อ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE) หรือ ทุนนักวิจัยทั่วไป

สนับสนุนงบประมาณ 3 รูปแบบ

 • ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อน เพื่อดำเนินงานวิจัยในระดับพื้นฐาน ทั้งในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายสังคมและมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS หรือ วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เดิมชื่อ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE) หรือ ทุนนักวิจัยทั่วไป

สนับสนุนงบประมาณ 3 รูปแบบ

 • ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อน เพื่อดำเนินงานวิจัยในระดับพื้นฐาน ทั้งในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายสังคมและมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS หรือ วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เดิมชื่อ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DRIVE) หรือ ทุนนักวิจัยทั่วไป

สนับสนุนงบประมาณ 3 รูปแบบ

 • ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 • ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี

ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือกับเครือข่าย
พันธมิตร

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ทุนนักศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนานักศึกษาในการผลิตนักวิจัย
และงานวิจัยตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงาน
วิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้
เป็นประโยชน์

ทุนนักศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนานักศึกษาในการผลิตนักวิจัย และงานวิจัยตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงาน วิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้ เป็นประโยชน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความร่วมมือกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการผลิตนักวิจัยและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก

เปิดรับสมัครโดยการบริหารจัดการของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRIIS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความร่วมมือกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการผลิตนักวิจัยและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก

เปิดรับสมัครโดยการบริหารจัดการของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRIIS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความร่วมมือกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อร่วมกันสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการผลิตนักวิจัยและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก

เปิดรับสมัครโดยการบริหารจัดการของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRIIS

ทุนวิจัยภายนอก

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย สามารถแบ่งตามประเภทแหล่งทุนได้ ดังนี้

ทุนวิจัยภายนอก

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย สามารถแบ่งตามประเภทแหล่งทุนได้ ดังนี้

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย จากหน่วยงานจากภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะให้ทุนวิจัย หรือ จ้างทำวิจัย ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน วิสาหกิจชุมชน หรือบุคคล

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย จากหน่วยงานจากภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะให้ทุนวิจัย หรือ จ้างทำวิจัย ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน วิสาหกิจชุมชน หรือบุคคล

สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย จากหน่วยงานจากภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะให้ทุนวิจัย หรือ จ้างทำวิจัย ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน วิสาหกิจชุมชน หรือบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินงานรับทุนเป็นไป
ตามระเบียบและประกาศของ มจพ.

ขั้นตอนการดำเนินงานรับทุนเป็นไป ตามระเบียบและประกาศของ มจพ.

ขั้นตอนการดำเนินงานรับทุนวิจัย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับทุนวิจัย

ตัวอย่างบันทึกข้อความ
หนังสือราชการที่ถูกต้อง

โครงการส่งเสริมให้นักวิจัยไปปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ นัก วิจัย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้ไปทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อยก ระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการสนับสนุนจาก สป.อว.

ตรวจสอบการจ่ายเงินทุนวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1506, 1512, 1513, 1514 E-mail: research.net@stri.kmutnb.ac.th

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1506, 1512, 1513, 1514 E-mail: research.net@stri.kmutnb.ac.th