บริการ

ความมุ่งมั่นตั้งใจของ สวท. คือ การบริการด้วยความจริงใจ ประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่งานวิจัย ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ และเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

บริการ

ความมุ่งมั่นตั้งใจของ สวท. คือ การบริการด้วยความจริงใจ ประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่งานวิจัย ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ และเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับนักวิจัย บริการให้คำปรึกษาการ
ดำเนินงานวิจัย ออกเอกสารราชการตามคำร้อง ประสานงานกับแหล่งทุน
และส่วนราชการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

งานส่งเสริมการวิจัย ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับนักวิจัย บริการให้คำปรึกษาการดำเนินงานวิจัย ออกเอกสารราชการตามคำร้อง ประสานงานกับแหล่งทุนและส่วนราชการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

งานส่งเสริมการวิจัย ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ระบบสารสนเทศ
งานวิจัย

งานวิศวกรรมและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

งานวิศวกรรมและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน

เครื่องมือออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบ

บริการสร้างออกแบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ และให้เช่าเครื่องมือ
สำหรับการออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบ สำหรับนักวิจัยทุกคน

งานวิศวกรรมและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน

เครื่องมือออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบ

บริการสร้างออกแบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ และให้เช่าเครื่องมือสำหรับการออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบสำหรับนักวิจัยทุกคน

งานวิศวกรรมและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการให้คำปรึกษา การยื่นขอจดทะเบียน การต่ออายุ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภท สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ สำหรับนักวิจัยและนักศึกษาของ มจพ.

งานทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาเครือข่าย
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

บ่มเพาะวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่

บริการให้คำปรึกษา ทุนสนับสนุน พื้นที่และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอด จนองค์ความรู้สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ

หน่วยเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

บ่มเพาะวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่

บริการให้คำปรึกษา ทุนสนับสนุน พื้นที่และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอด จนองค์ความรู้สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ

หน่วยเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประสานงานการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

งานส่งเสริมการวิจัย ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ประสานงานห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

งานวิศวกรรมและห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ประสานงานห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

งานวิศวกรรมและห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัย เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ให้บริการการดำเนินงานวิจัย พื้นที่ งบประมาณ ห้องประชุม และอื่น ๆ ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

งานส่งเสริมการวิจัย ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัย เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ให้บริการการดำเนินงานวิจัย พื้นที่ งบประมาณ ห้องประชุม และอื่น ๆ ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

งานส่งเสริมการวิจัย ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ห้องประชุม/สัมมนา

บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10/25 ที่นั่ง)
และขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 80 ที่นั่ง) พร้อมอุปกรณ์ และห้องจัดเลี้ยง

งานวิศวกรรมและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน

ห้องประชุม/สัมมนา

บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10/25 ที่นั่ง)และขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 80 ที่นั่ง) พร้อมอุปกรณ์ และห้องจัดเลี้ยง

งานวิศวกรรมและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน

ข้อมูลเผยแพร่