บริการ

ความมุ่งมั่นตั้งใจของ สวท. คือ การบริการด้วยความจริงใจ ประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่งานวิจัย ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

บริการ

ความมุ่งมั่นตั้งใจของ สวท. คือ การบริการด้วยความจริงใจ ประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่งานวิจัย ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ และเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับนักวิจัย ของ มจพ.
พร้อมบริการให้คำปรึกษาการดำเนินงานวิจัย ออกเอกสารราชการตามคำร้อง ประสานงานกับแหล่งทุน และส่วนราชการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

งานบริหารทุนวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับนักวิจัย ของ มจพ.
พร้อมบริการให้คำปรึกษาการดำเนินงานวิจัย ออกเอกสารราชการตามคำร้อง ประสานงานกับแหล่งทุน และส่วนราชการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

งานบริหารทุนวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย

ระบบสารสนเทศ
งานวิจัย

งานบริหารทุนวิจัย
ฝ่ายยุทธศาสต์วิจัย

ศูนย์เครื่องมือกลาง

บริการสร้างออกแบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ และให้เช่าเครื่องมือ
สำหรับการออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบ สำหรับนักวิจัยทุกคน

ศูนย์เครื่องมือกลาง ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ศูนย์เครื่องมือกลาง

บริการสร้างออกแบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ และให้เช่าเครื่องมือสำหรับการออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบสำหรับนักวิจัยทุกคน

ศูนย์เครื่องมือกลาง
ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการให้คำปรึกษา การยื่นขอจดทะเบียน การต่ออายุ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภท สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ สำหรับนักวิจัยและนักศึกษาของ มจพ.

งานทรัพย์สินทางปัญญา
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

บ่มเพาะวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่

บริการให้คำปรึกษา ทุนสนับสนุน พื้นที่และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอด จนองค์ความรู้สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ

หน่วยเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

บ่มเพาะวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่

บริการให้คำปรึกษา ทุนสนับสนุน พื้นที่และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอด จนองค์ความรู้สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ

หน่วยเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประสานงานการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจพ.

TRIUP Act

ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

งานส่งเสริมการวิจัย ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

TRIUP Act

ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

งานพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือ ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

สนับสนุนการรวมกลุ่ม
นักวิจัย เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ให้บริการการดำเนินงานวิจัย พื้นที่ งบประมาณ ห้องประชุม และอื่น ๆ
ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

งานวิศวกรรมเฉพาะทาง
ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัย เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ให้บริการการดำเนินงานวิจัย พื้นที่ งบประมาณ ห้องประชุม และอื่น ๆ ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

งานวิศวกรรมเฉพาะทาง ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ห้องประชุม/สัมมนา

บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10/25 ที่นั่ง)
และขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 80 ที่นั่ง) พร้อมอุปกรณ์ และห้องจัดเลี้ยง

งานสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานผู้อำนวยการ

ห้องประชุม/สัมมนา

บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา พร้อมอุปกรณ์ และห้องจัดเลี้ยง

  • ห้องขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10/25 ที่นั่ง)
  • ห้องขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 80 ที่นั่ง) 

งานสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
สำนักงานผู้อำนวยการ

ข้อมูลเผยแพร่