ห้องประชุม/สัมมนา

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องจัดเลี้ยง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัย ฝึกอบรม ตามพันธกิจของหน่วยงาน

รายละเอียดห้องประชุม/สัมมนา

Pole Star

ที่ตั้ง :  ชั้น 2

รองรับผู้ใช้บริการ : ไม่เกิน 25 คน

Cloud9

ที่ตั้ง :  ชั้น 9

รองรับผู้ใช้บริการ : ไม่เกิน 60 คน

Sky Line

ที่ตั้ง :  ชั้น 9

รองรับผู้ใช้บริการ : ไม่เกิน 15 คน

Lunar

ที่ตั้ง :  ชั้น 9

รองรับผู้ใช้บริการ : ไม่เกิน 15 คน

ตารางการให้บริการห้องประชุม

ขั้นตอนการขอรับบริการ ห้องประชุม/สัมมนา

   ผู้ขอรับบริการตรวจสอบสถานะห้องประชุมได้ที่ตารางการให้บริการห้องประชุม

   ผู้ขอรับบริการดาวน์โหลด “แบบขอรับบริการห้องประชุม” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ผู้ขอรับบริการส่งแบบฟอร์มมาที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

4    สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบและเสนอพิจารณาอนุมัติ

5    สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งผลการพิจารณากลับยังผู้ขอรับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน  สำนักงานผู้อำนวยการ