สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เราเป็นศูนย์กลางประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีภารกิจทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เราเป็นศูนย์กลางประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีภารกิจทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ความเป็นมา

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวท. เป็นศูนย์กลางประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีภารกิจด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ และเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

เดิมเป็นหน่วยงานสังกัดกองบริการการศึกษา ภายใต้ชื่อ “งานส่งเสริมการวิจัย” มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 สภาสถาบันมีมติให้ประกาศจัดตั้งเป็น “ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นหน่วยงานระดับกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและรองรับการขยายตัวงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้จัดตั้งเป็น “สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อรับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบายการวิจัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมกิจกรรมวิจัยของมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

Strategy Plan

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี