โครงสร้างองค์กร

แบ่งเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน

งานคลัง

งานพัสดุ

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

งานส่งเสริมการวิจัย

งานทรัพย์สินทางปัญญา

ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน

งานศูนย์เครื่องมือกลาง

งานอาคารสถานที่และระบบสนับสนุน

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย