สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เราเป็นศูนย์กลางประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีภารกิจทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
รู้จักเรา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เราเป็นศูนย์กลางประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีภารกิจทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
รู้จักเรา

บริการของเรา

ความมุ่งมั่นตั้งใจของ สวท. คือ การบริการด้วยความจริงใจ ประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่งานวิจัย ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ และเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข่าว

นักวิจัย
0
บทความตีพิมพ์
0
โครงการวิจัย
0
ทรัพย์สินทางปัญญา
0

“สนับสนุนและรังสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรม
สู่สากล โดยบูรณาการ
ศาสตร์ ใน มจพ.”

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี