หุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ

หุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีการจัดการ
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL7 การสาธิตในภาคสนามที่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในสถานการณ์จริง
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน

TECHNOLOGY OVERVIEW

ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการจ่ายยาผิด และไม่ทันเวลา และทำให้เกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ได้ (Medical Error) ดังนั้นการมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถช่วยจัดยาที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสั่งยาของโรงพยาบาล จะช่วยลดความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการต่างๆ แก่ผู้ป่วย อีกทั้งยังมีแนวคิดเพิ่มเติมที่ว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยจัดยาจะลดจำนวนเภสัชกรที่ต้องไปประจำ ณ สถานพยาบาลขนาดเล็ก โดยให้เภสัชกรตรวจสอบและยืนยันการจ่ายยาจากศูนย์กลาง สั่งจ่ายยาจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยจัดยา และให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย หรือพยาบาลเป็นคนนำยาที่จ่ายแล้วให้ผู้ป่วย แต่การสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้ในประเทศที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และความต้องการในแต่ละพื้นที่นั้นจำเป็นจะต้องมีการสำรวจเก็บข้อมูลจากผู้ใช้จริง เพื่อนำผลลัพธ์จากการสำรวจมาทำการวิเคราะห์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รวมถึงต้องมีการสำรวจความต้องการของตลาด เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการทำแผนพัฒนาธุรกิจ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือจัดแผนธุรกิจสำหรับหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติที่ใช้ได้จริง สามารถนำข้อมูลด้านเทคนิคที่เป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ไปต่อยอดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยจะมีบริษัท KNB Engineer and Service มาร่วมในการวิจัย

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

การนำไปใช้กับการบริหารจัดการคลังยาภายในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเพื่อช่วยให้ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องยา มีระบบอัตโนมัติที่ช่วยนับจำนวน ตรวจสอบความถูกต้องและปิดฉลากยา

Share:

OTHER