การผลิตสารเบต้าคริปโตแซนทินโดยกระบวนการทางชีวภาพ

การผลิตสารเบต้าคริปโตแซนทินโดยกระบวนการทางชีวภาพ

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL3 เป็นการพิสูจน์หรือตรวจสอบแนวคิดโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้
RESEARCHER TEAM: ศาสตราจารย์ ดร. วิไล รังสาดทอง

TECHNOLOGY OVERVIEW

เบต้าคริปโตแซนทิน (β-cryptpxanthin) เป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ชนิดแซนโทฟิลล์ พบได้ทั้งในพืชเชื้อจุลินทรีย์และสาหร่ายจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  แต่มีปริมาณที่พบมีไม่สูงเท่าเบต้าแคโรทีน ในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับเบต้าคริปโตแซนทินมากขึ้น เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขร่างกายอย่างมาก การผลิตด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ สาหร่ายหรือเอนไซม์ มีข้อได้เปรียบมากกว่าการผลิตหรือสกัดจากพืช ในแง่ของการควบคุมสภาวะการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและปริมาณสูงที่สุด  รวมถึงการเพิ่มหรือลดขนาดการผลิตก็สามารถทำได้ง่ายกว่าการสกัดจากพืช  ดังนั้นโครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสารเบต้าคริปโตแซนทินด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

นักวิจัยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะของสารเบต้าคริปโตแซนทินเพื่อให้ได้ปริมาณสูงสุด ภายใต้โครงการวิจัยทั้งนี้ยังไม่มีการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์

Share:

OTHER