มาตรฐาน ISO9001:2015

ฮิต: 984
ประกาศ ISO 01-2566
เรื่อง นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015
ของ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

   สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนด สำหรับการพัฒนาระบบ ISO 9001:2015 และการดำเนินให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ต่อไปนี้

นโยบายคุณภาพ

“พัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อส่งเสริมงานวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

วัตถุประสงค์คุณภาพ

  1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 4.20 จากคะแนนเต็ม 5.00
  2. มีโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อส่งเสริมงานวิจัย อย่างน้อย 3 โครงการ

หนังสือประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     แบบฟอร์ม

     คู่มือและระเบียบปฏิบัติ

     คู่มือคุณภาพ ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015