มาตรฐาน ISO9001:2015

ฮิต: 738
ประกาศ ISO 01-2565
เรื่อง นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015
ของ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

     สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนด สำหรับการพัฒนาระบบ ISO9001:2015 และการดำเนินให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

นโยบายคุณภาพ

"พัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อส่งเสริมงานวิจัย สู่ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม"

วัตถุประสงค์คุณภาพ

     1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.60 จากคะแนนเต็ม 5.00

     2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อส่งเสริมงานวิจัย อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี

หนังสือประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     แบบฟอร์ม

     คู่มือและระเบียบปฏิบัติ

     คู่มือคุณภาพ ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015