แบบฟอร์ม สำหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มจพ. ปีงบประมาณ 2565-2566

 

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

 

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565-2566