ห้องประชุมอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

 

 การขอใช้ห้องประชุม/สัมมนา

แบบฟอร์มการขอรับบริการห้องประชุม/ห้องสัมมนา/ห้องจัดเลี้ยง

 ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุมสำนักวิจัยฯ

 1. ตรวจสอบสถานการณ์ใช้ห้องประชุมที่ตาราง                         2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการห้องประชุม

 3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน                                4. ส่งเอกสารมาที่สำนักวิจัยฯ ล่วงหน้า 3 วันทำการ

 5. สำนักวิจัยฯ ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติการขอใช้ห้อง               6. สำนักวิจัยฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอใช้ห้องทราบ และบันทึกในตาราง

 

 เบอร์ติดต่อ 02-555-2000 ต่อ 1518 คุณยุทธนา และ คุณกฤดา 

 

  ห้องประชุม 204     ห้องประชุม 212      ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 

  ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9        ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9