ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน

ไกรสุข บุญประดิษฐ์         วิศวกร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน | โทร.1548 | kraisuk.b@stri.kmutnb.ac.th

งานวิศวกรรมและห้องปฏิบัติการ
1. บุญอนันต์ ชื่อสุธรรม               วิศวกร | โทร.1517 | boonanan.c@stri.kmutnb.ac.th
2. ชวพล ตรีวิสูตร                      วิศวกร | โทร.1548 | chawaphon.t@stri.kmutnb.ac.th
3. อดุลย์ ถีติปริวัตร                    ช่างเทคนิค | โทร.1517 | adul.t@stri.kmutnb.ac.th
4. รจเรข ชคทันต์บดี                  นักวิจัย (มจพ. ปราจีน) | rotcharek.c@stri.kmutnb.ac.th
5. เหมวรรณ ต่อแต้ม                  วิศวกร (มจพ. ปราจีน) | hemmawon.t@stri.kmutnb.ac.th
6. ศศิธร พงษ์จีน                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มจพ. ปราจีน) | sasitorn.p@stri.kmutnb.ac.th

งานอาคารสถานที่และระบบสนับสนุน
1. วิตติ รักแหลมทอง                วิศวกร | โทร.1518 | witti.r@stri.kmutnb.ac.th
2. กฤดา จรัสศรีสกุล                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | โทร.1518 | krida.c@stri.kmutnb.ac.th
3. ยุทธนา ปัดชา                     ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | โทร.1518 | yuttana.p@stri.kmutnb.ac.th
4. สมคิด หลวงพิมล                 พนักงานรักษาความปลอดภัย | โทร.1515
5. สุทธนพ วงศ์เณร                 พนักงานรักษาความปลอดภัย | โทร.1515