ฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน

ไกรสุข บุญประดิษฐ์         วิศวกร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและระบบสนับสนุน | โทร.1548 | kraisuk.b@stri.kmutnb.ac.th

งานศูนย์เครื่องมือกลาง
1. ชวพล ตรีวิสูตร                      วิศวกร | โทร.1548 | chawaphon.t@stri.kmutnb.ac.th
2. บุษบา การุณสิต                     นักวิจัย 
งานอาคารสถานที่และระบบสนับสนุน
1. สุริยพงศ์ โคกทอง                   วิศวกร | โทร.1506 | suriyapong.k@stri.kmutnb.ac.th
2. บุญอนันต์ ชื่อสุธรรม               วิศวกร | โทร.1517 | boonanan.c@stri.kmutnb.ac.th
3. อดุลย์ ถีติปริวัตร                    ช่างเทคนิค | โทร.1517 | adul.t@stri.kmutnb.ac.th
4. กฤดา จรัสศรีสกุล                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | โทร.1518 | krida.c@stri.kmutnb.ac.th
5. ยุทธนา ปัดชา                     ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | โทร.1518 | yuttana.p@stri.kmutnb.ac.th
6. สมคิด หลวงพิมล                 พนักงานรักษาความปลอดภัย | โทร.1515
7. สุทธนพ วงศ์เณร                 พนักงานรักษาความปลอดภัย | โทร.1515
8. ฐิติวัตต์ ชูวงษ์ปภาสิน            พนักงานขับรถ