หน่วยเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

1. กนกฬส  เจริญราษฎร              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1516 | kanokros.c@stri.kmutnb.ac.th