หน่วยเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

1. กนิษฐา หอมสกุลขจร              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1533