สำนักงานผู้อำนวยการ

1. จิตติมา สุวรัตน์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | โทร.1512 | jittima.s@stri.kmutnb.ac.th

งานบริหารและธุรการ
2. รัชนี เก็บเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1501 | ratchanee.k@stri.kmutnb.ac.th
3. รัชกร โตจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | โทร.1554 | ratchakon.t@stri.kmutnb.ac.th
4. จิตร บุญถูก พนักงานบริการ | โทร.1501

งานคลังและพัสดุ
5. อุดมพร ดวงเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | udomporn.d@stri.kmutnb.ac.th
6. สิริพร ไสวสุภาพ นักวิชาการพัสดุ | โทร.1509| siriporn.s@stri.kmutnb.ac.th
7. ณัฐรินีย์ พงศ์ประกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | nattharinee.p@stri.kmutnb.ac.th
8. ศรีจันทร์ วิลัยหงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | srijun.v@stri.kmutnb.ac.th
9. สุพัฒจิต ผลาชิต  เจ้าหน้าที่วิจัย | โทร.1511 | supatjit.p@stri.kmutnb.ac.th

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
10. วันทนีย์ จารเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1510 | wantanee.j@stri.kmutnb.ac.th
11. พรรณี เก็บเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1515 | punnee.k@stri.kmutnb.ac.th

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
12. วิตติ รักแหลมทอง วิศวกร | โทร.1518 | witti.r@stri.kmutnb.ac.th
13. สุริยพงศ์ โคกทอง วิศวกร | โทร.1518 | suriyapong.k@stri.kmutnb.ac.th
14. สุวัฒน์ สุขมงคล พนักงานขับรถยนต์ | โทร.1500
15. สมคิด หลวงพิมล พนักงานรักษาความปลอดภัย | โทร.1515
16. สุทธนพ วงศ์เณร พนักงานรักษาความปลอดภัย | โทร.1515