สำนักงานผู้อำนวยการ

จิตติมา สุวรัตน์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | โทร.1512 | jittima.s@stri.kmutnb.ac.th

งานทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน
1. วันทนีย์ จารเขียน             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1510 | wantanee.j@stri.kmutnb.ac.th
2. รัชนี เก็บเงิน                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1501 | ratchanee.k@stri.kmutnb.ac.th
3. พรรณี เก็บเงิน                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1515 | punnee.k@stri.kmutnb.ac.th
4. รัชกร โตจันทร์                 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | โทร.1554 | ratchakon.t@stri.kmutnb.ac.th
5. จิตร บุญถูก                    พนักงานบริการ | โทร.1501

งานคลัง
1. อุดมพร ดวงเงิน               นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | udomporn.d@stri.kmutnb.ac.th
2. ณิชารีย์ มังคลาจารย์         นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | nicharee.m@stri.kmutnb.ac.th
3. ฤทัยอนงค์ นาคะไพบูลย์    นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | ruethaianong.n@stri.kmutnb.ac.th
4. ศรีจันทร์ วิลัยหงษ์           นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | srijun.v@stri.kmutnb.ac.th

งานพัสดุ
1. สิริพร ไสวสุภาพ              นักวิชาการพัสดุ | โทร.1509| siriporn.s@stri.kmutnb.ac.th
2. สุพัฒจิต ผลาชิต             เจ้าหน้าที่วิจัย | โทร.1509 | supatjit.p@stri.kmutnb.ac.th