ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ฮิต: 1179

กาญจนา งามพจนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ | โทร.1506 | kanjana.n@stri.kmutnb.ac.th

งานส่งเสริมการวิจัย
1. ธนพล นิงสานนท์                      นักวิชาการศึกษา | โทร.1513 | tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th
2. โศภิษฐ์ แจ่มถาวร                      นักวิชาการศึกษา | โทร.1513 | sophit.j@stri.kmutnb.ac.th
3. สุมนกาญจน์ พฤกษพิทักษ์           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1513 | sumonkarn.p@stri.kmutnb.ac.th

งานทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาเครือข่าย
1. มิ่งขวัญ มากทอง                      นักวิจัย | โทร.1516 | mingkhwan.m@stri.kmutnb.ac.th

2. ถนอม อุ่นประเสริฐ                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1506 | tanom.p@stri.kmutnb.ac.th
3. ชลิดา จันทเวช                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1506 | chalida.j@stri.kmutnb.ac.th
4. สุริยพงศ์ โคกทอง                   วิศวกร | โทร.1506 | suriyapong.k@stri.kmutnb.ac.th