ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

ฮิต: 1381

กาญจนา งามพจนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ | โทร.1506 | kanjana.n@stri.kmutnb.ac.th

งานส่งเสริมการวิจัย
1. ธนพล นิงสานนท์                      นักวิชาการศึกษา | โทร.1513 | tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th
2. ชลิดา จันทเวช                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1506 | chalida.j@stri.kmutnb.ac.th
3. โศภิษฐ์ แจ่มถาวร                      นักวิชาการศึกษา | โทร.1513 | sophit.j@stri.kmutnb.ac.th

งานทรัพย์สินทางปัญญา
   มิ่งขวัญ มากทอง                      นักวิชาการศึกษา | โทร.1516 | mingkhwan.m@stri.kmutnb.ac.th