ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ไกรสุข บุญประดิษฐ์         วิศวกร
กาญจนา งามพจนวศ์           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
1. ชลิดา จันทเวช                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1506 | chalida.j@stri.kmutnb.ac.th
2. กฤดา จรัสศรีสกุล                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | โทร.1518 | krida.c@stri.kmutnb.ac.th

งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
1. ถนอม อุ่นประเสริฐ                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1506 | tanom.p@stri.kmutnb.ac.th
2. กุลวดี เฉลิมวัฒน์                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1506 |
3. ยุทธนา ปัดชา                     ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | โทร.1518 | yuttana.p@stri.kmutnb.ac.th