ฝ่ายพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

ไกรสุข บุญประดิษฐ์         วิศวกร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ | โทร.1548 | kraisuk.b@stri.kmutnb.ac.th

1. คณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (CoI-DEM)
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป
3. ศูนย์ความเป็นเลิศ
4. ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
5. กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง