อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ (MEPE)
หลักสูตร สาขาวิชา วิศวรรมการผลิต
สาขาความเชี่ยวชาญ • Polymer and composite processing • Structure-property relationships • Composite material • Modeling and Rheology based on Polymer

รายละเอียด